headTitle();?>
Masz już konto?

Regulamin

I. Proces rejestracji

1. Rejestracja w systemie oznacza akceptację regulaminu Project Management Days 2018.

2. Po zarejestrowaniu się poprzez formularz zgłoszeniowy i akceptacji zgłoszenia, Uczestnik otrzyma email zwrotny zawierający informacje o numerze konta, na który należy dokonać wpłaty.

3. W przypadku nieuregulowania opłaty za uczestnictwo w Project Management Days 2018 w przeciągu 4 dni roboczych od momentu akceptacji zgłoszenia, konto użytkownika zostaje usunięte.

4. Okres przyjmowania zgłoszeń trwa od 20 marca 2018 roku do 29 kwietnia 2018 roku.

II. Opłaty

1. W przypadku rezygnacji z udziału w Project Management Days 2018, organizator nie zwraca wpłaconej sumy pieniędzy.

2. Opłata za uczestnictwo w Project Management Days 2018 wynosi:

a) studenci studiów licencjackich/inżynierskich i magisterskich – 139 zł

b) studenci studiów podyplomowych i doktoranckich – 249 zł

c) pozostali zainteresowani – 449 zł

3. Zniżki opłat z kodami promocyjnymi:

a) Uczestnicy poprzednich edycji konferencji Project Management Days – 10%

b) Pozostali zainteresowani, którzy złożą zamówienie w okresie 20 marca – 3 1marca 2017 – 10 %

3.1 Zniżki nie łączą się ze sobą. Promocje nie dotyczą członków koła Zarządzania Projektami SGH.

III. Konferencja

1. Wybór warsztatów i wykładów w toku rejestracji podlega modyfikacji do dnia 29 kwietnia 2018. Po tym terminie zmiany nie będą możliwe.

2. O możliwości wyboru poszczególnych wykładów i warsztatów decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Aby otrzymać certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, należy być obecnym na co najmniej sześciu z ośmiu zadeklarowanych prelekcji.

IV. Organizator

1. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany opłaty za uczestnictwo w Project Management Days 2018 w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, których skutki wpływają na koszt organizacji konferencji,

b) odmowy przyjęcia rejestracji uczestnika bez podania przyczyny,

c) sprawdzenia legitymacji studenckich/indeksów studentów zapisanych na konferencję,

d) zmiany czasu trwania poszczególnych wykładów,

e) sprawdzenia przynależności do SKN ZP.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych. Na skutek zdarzeń niezależnych od organizatorów niektóre tematy wykładów mogą ulec zmianie.

V. Prywatność

1. Rejestrując się uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wykorzystanie ich dla celów organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

VI. Postanowienia końcowe

1. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie przez Uczestników aktywności odbywających się podczas Konferencji bez zgody Organizatora.

2. Konferencja może być filmowana lub fotografowana przez Organizatora. Uczestnictwo w konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych. 

3. Udział w konferencji jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:

a) gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany na terenie obiektu, w którym odbywa się Konferencja lub bankiet,

b) gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.